Kwartalny wzrost PKB…

Kwartalny wzrost PKB największych gospodarek UE.

#ekonomia #statystyka #gospodarka #brexit #rafalinski