#wenezuela #balcerowicz…

#wenezuela #balcerowicz #bekazlewactwa #neuropa #ekonomia